Hľadať

Všeobecné obchodní podmínky a reklamační řád
Prodávající a provozovatel internetového portálu www.carelli.cz:

CARELLI NÁBYTEK SPOL. S.R.O
Vrbenská 2044/6, 370 06 České Budějovice
IČ: 25231553, DIČ: CZ25231553
Společnost zapsaná v obchodním rejstříku, spis. značka C 16136, vedená u Krajského soudu  v Českých Budějovicích
Odpovědná osoba: Marek Žemlička
Telefon: +420 777883501-0
E-mail: [email protected]

Čl. I
ÚVODNÍ USTANOVENÍ

 1. Tyto obchodní podmínky a reklamační řád blíže vymezují a upřesňují práva a povinnosti prodávajícího a kupujícího (dále též označovaného jako „zákazník“ či „spotřebitel“) v rámci smluvních vztahů uzavřených mezi nimi při prodeji zboží prodávajícím kupujícímu. S těmito obchodními podmínkami má kupující možnost se seznámit před odesláním své objednávky a je na ně dostatečně předem upozorněn.
 2. Ustanovení obchodních podmínek a reklamačního řádu (viz níže) jsou nedílnou součástí kupní smlouvy. Kupující odesláním objednávky stvrzuje, že se před uzavřením kupní smlouvy s těmito obchodními podmínkami i s reklamačním řádem prodávajícího seznámil a že s nimi bez výhrad souhlasí, a to ve znění platném a účinném v momentě odeslání objednávky.
 3. Zákazníkem je kupující. Vzhledem k platné právní úpravě se rozlišuje kupující, který je spotřebitelem (dále též označovaného jako „kupující - spotřebitel“), tedy ten který při uzavírání a plnění smlouvy nejedná v rámci své obchodní nebo jiné podnikatelské činnosti, a kupující, který spotřebitelem není (dále též označovaného jako „kupující - podnikatel“), tedy ten, který kupuje zboží za účelem svého podnikání. Uvede-li zákazník v objednávce své identifikační číslo, bere na vědomí, že pro něj platí pravidla uvedená v těchto obchodních podmínkách pro kupujícího - podnikatele.

Čl. II
OBJEDNÁVKA A UZAVŘENÍ KUPNÍ SMLOUVY

Uzavření kupní smlouvy

 1. Prodej a koupě Zboží se uskutečňují na základě Kupní smlouvy uzavřené na konkrétní dodávku Zboží mezi Prodávajícím a Kupujícím.
 2. Před uzavřením každé Kupní smlouvy je třeba, aby Kupující Zboží písemně objednal (dále jen jako „Objednávka“). Objednávka se stane závaznou pro Kupujícího okamžikem jejího podepsání.
 3. Závazná objednávka obsahuje: − název a přesné složení Zboží − počet kusů − název a barvu potahové látky − cenu včetně DPH − datum vystavení Objednávky − označení (jméno, příjmení, adresa trvalého bydliště a datum narození, název společnosti, IČO, sídlo) a podpis Kupujícího.
 4. Prodávající je oprávněn odmítnout jakoukoliv Objednávku Kupujícího, a to i bez uvedení důvodů, je však povinen Kupujícího informovat o nepřijetí Objednávky. V případě přijetí Objednávky Prodávající podepíše Objednávku, resp. jiným způsobem informuje Kupujícího o přijetí Objednávky. Za přijetí Objednávky se považuje i vyhotovení zálohové faktury nebo jiného rozpisu plateb na úhradu zálohy a kupní ceny.
 5. Okamžikem přijetí Objednávky ze strany Prodávajícího se každá jednotlivá Kupní smlouva na Zboží považuje za uzavřenou s výjimkou Kupních smluv uzavřených podle bodu 7 tohoto článku těchto VOP.
 6. V případě, že Prodávající nepřijme Objednávku (nekonání se přitom považuje za nepřijetí), Prodávající není Objednávkou vázán. Pokud Prodávající neučiní žádný úkon (tj. přijetí Objednávky, vystavení faktury na přijatou zálohu anebo výslovné přijetí Objednávky) ani do 30 dní od doručení Objednávky Prodávajícímu, k Objednávce se dále nepřihlíží a Kupující jí není vázaný, pokud se Kupující a Prodávající nedohodnou jinak.
 7. Prodávající je oprávněn požadovat od Kupujícího zálohu za Zboží v dohodnuté částce, kterou je Kupující povinen uhradit v určené době. V takovém případě je Objednávka pro Prodávajícího závazná nejdříve až momentem připsání dohodnuté částky zálohy na účet Prodávajícího, resp. uhrazením zálohy v hotovosti na prodejních místech, a to vždy až po přijetí Objednávky Prodávajícím. Pokud Kupující neuhradí požadovanou výši zálohy včas (nejpozději však do 15 dní od přijetí Objednávky Prodávajícím), k Objednávce Kupujícího se dále nepřihlíží. V případě povinnosti zaplacení zálohy se každá jednotlivá Kupní smlouvy považuje za uzavřenou až momentem zaplacením zálohy za Zboží.
 8. Všechny položky Zboží se pro účely Kupní smlouvy považují za kupované samostatně za podmínek podle Kupní smlouvy a těchto VOP bez vzájemné souvislosti, přičemž v případě, že Kupující uplatní nárok z vad zboží k některé položce, Kupní smlouva je ve vztahu k zbývajícím položkám Zboží nedotčená.
 9. Kupující se zavazuje zaplatit za Zboží Kupní cenu uvedenou v závazné Objednávce, u každé jednotlivé položky Zboží (položka „kupní cena celkem“ anebo jinak označená obdobná položka je jen orientační z důvodu jednoduchosti a přehlednosti pro Kupujícího).
 10. Vlastnické právo ke zboží přechází na kupujícího až úplným zaplacením kupní ceny za zboží a jeho převzetím. Převzetím zboží přechází na kupujícího nebezpečí škody. Škoda na věci, která vznikla po přechodu nebezpečí škody na věci na kupujícího, nemá vliv na jeho povinnost zaplatit kupní cenu, ledaže prodávající škodu způsobil porušením své povinnosti.
 11. Fotografie zboží na internetových stránkách obchodu
  Kupující prohlašuje, že je seznámen se skutečností, že obrazové informace k nabízeným produktům jsou pouze ilustrativního charakteru. Odstíny barev se nemusí plně shodovat s obrázky na internetových stránkách obchodu. Upozorňujeme na možnou odchylku barevnosti látky, která se může lišit od vzoru v obvyklé toleranci. Tato odchylka není důvodem k reklamaci.
 12. Místem dodání zboží je adresa uvedená kupujícím při objednání zboží na objednávce.
 13. Právo prodávajícího zrušit objednávku
  Prodávající si vyhrazuje právo zrušit objednávku nebo její část před uzavřením kupní smlouvy v případech, kdy se zboží již nevyrábí nebo nedodává nebo se výrazným způsobem změnila cena zboží. V případě, že tato situace nastane, prodávající se zavazuje neprodleně kontaktovat kupujícího za účelem dohody o dalším postupu. V případě, že kupující zaplatil již část nebo celou částku kupní ceny za zboží, bude mu tato částka převedena zpět na jeho účet, k uzavření kupní smlouvy v tomto případě nedojde.
 14. Storno objednávky
  Pokud provede kupující storno objednávky do 24 hodin od jejího potvrzení, považuje prodávající objednávku za zrušenou. Storno může kupující poslat elektronicky na emailovou adresu [email protected], případně provést telefonicky. Při zrušení objednávky je nutno uvést jméno kupujícího, e-mail a číslo objednávky.

Čl. III
PLATEBNÍ PODMÍNKY

 1. Způsob úhrady si kupující zvolí při zadávání objednávky. Cenu zboží a případné náklady spojené s dodáním zboží dle kupní smlouvy může kupující uhradit prodávajícímu následujícími způsoby:

            a) V hotovosti při převzetí zboží naší prodejně
            b) V hotovosti při převzetí zboží od našeho dopravce, popř. od přepravní společnosti 
            c) Převodem na bankovní účet prodávajícího:
pro platby v CZK vedený v Komerční bance a.s. číslo účtu: 4841000257/0100
pro platby v EUR vedený Ve Fio bance  a.s. číslo účtu: 2801229154/2010

                Jako varibilní symbol je kupující povinen uvést číslo objednávky. Takto uhrazená kupní cena musí být na účet prodávajícího připsána před dodáním zboží kupujícímu.       
            d) Formou splátek za podmínek uvedených viz Splátkový prodej
      2.  Ceny zboží uvedené na  internetových stránkách obchodu jsou konečné, tj. včetně všech dalších daní a poplatků, které musí spotřebitel pro získání zboží zaplatit. Společně s kupní cenou je kupující povinen zaplatit prodávajícímu také náklady spojené s dodáním zboží (poštovné, dopravné) ve výši uvedené v čl. IV. odst. 4 těchto obchodních podmínek, není-li dohodnuto jinak. V případě, že není uvedeno výslovně jinak, rozumí se dále kupní cenou i náklady spojené s dodáním zboží.

Čl. IV
DODACÍ PODMÍNKY

 1. Většina zboží je dodávána v demontovaném stavu. K vybranému zboží dodávanému v demontovaném stavu je možné doobjednat montáž zboží. Kupující nemá nárok na náhradu nákladů vzniklých v souvislosti s montáží zboží.
 2. Dodací doba
  Běžná dodací doba je vždy uvedena u konkrétního zboží i v produktové kartě. Dodací doba se počítá od potvrzení objednávky ze strany prodávajícího. Pokud je uvedeno zboží skladem, je dodací lhůta do 10 pracovních dnů. Zboží skladem u dodavatele dodáváme do 14 pracovních dnů. Zboží na objednávku do 8 týdnů, není-li uvedeno jinak. V případě dodání do 14 dnů, je nutno počítat s tím, že se jedná o 14 dnů pracovních.
 3. Místo dodání zboží
  Zboží bude kupujícímu doručeno na adresu uvedenou kupujícím v závazné objednávce nebo si jej v případě osobního odběru vyzvedne na naší provozovně.
 4. Náklady na dodání zboží
  Osobní odběr na kterékoli naší provozovně je zcela zdarma. Ceník za naši dopravu je k dispozici na požádání kupujícím. Ceny za dopravu jsou uvedeny včetně všech daní a poplatků. V případě dopravy zboží do bytu kupujícího, zajistí kupující průchodnou přístupovou cestu, zejména průchodnost dveří apod.
 5. Opakované doručování
  V případě, že je z důvodů na straně kupujícího nutno zboží doručovat opakovaně nebo jiným způsobem, než bylo uvedeno v objednávce, je kupující povinen uhradit náklady spojené s opakovaným doručováním zboží, resp. náklady spojené s jiným způsobem doručení.
 6. Kontrola stavu zásilky při převzetí zboží s dopravcem
  Ihned při dodání zboží je kupující povinen překontrolovat spolu s dopravcem stav zásilky podle přiloženého přepravního listu, zejména počet balíků a poškození krabice. Kupující je oprávněn odmítnout převzetí zásilky, která není ve shodě s kupní smlouvou tím, že zásilka je např. neúplná nebo poškozená. Převezme-li takto poškozenou zásilku kupující od přepravce, je nezbytné poškození popsat v dodacím listu, příp. v kupní smlouvě a oznámit co nejdříve tuto skutečnost prodávajícímu elektronicky na emailovou adresu [email protected]. Pokud tak kupující neučiní, vystavuje se nebezpečí, že mu pozdější reklamace nebude uznána.
 7. Povinnost kupujícího prohlédnout dodané zboží před montáží
  Po převzetí zboží je kupující povinen dodané zboží prohlédnout a zkontrolovat kvalitu dodaného zboží vč. skel a zrcadel, zda je zboží v odpovídajícím barevném provedení a materiálu (upozorňujeme na možnou odchylku barevnosti látky, která se může lišit od vzoru v obvyklé toleranci – tato odchylka není důvodem k reklamaci) a zda nechybí žádná její část v souladu s montážním návodem. Zjistí-li kupující závadu, je povinen nejpozději do 2 pracovních dnů oznámit tuto skutečnost prodávajícímu elektronicky na emailovou adresu [email protected]. Tato prohlídka musí být provedena před montáží zboží. V opačném případě může dojít ke znehodnocení zboží a v případě, že kupující odstoupí od smlouvy, může prodávající požadovat po kupujícím náhradu vzniklé škody. Kupující je povinen nahradit zejména náklady související s uvedením zboží do původního stavu a vzniklou škodu na zboží. Úhrada těchto nákladů a škody proběhne tím, že kupní cena, která je prodávajícím v případě odstoupení vrácena, je o tyto náklady a škodu odpovídajícím způsobem snížena.

Čl. V
PRÁVO PRODÁVAJÍCÍHO A KUPUJÍCÍHO NA ODSTOUPENÍ OD SMLOUVY

 1. Prodávající má právo od kupní smlouvy odstoupit, stane-li se plnění nemožným a nedohodne-li se s kupujícím na novém plnění. V případě, že v průběhu doby, kdy bylo zboží objednáno, došlo k výrazné změně kurzu zahraniční měny nebo ke změně ceny či dodávaného sortimentu ze strany dodavatele, má prodávající právo objednávku po dohodě s kupujícím modifikovat nebo od ní jednostranně s okamžitou platností odstoupit. Stejné oprávnění si vyhrazuje prodávající i v případě, kdy výrobce přestane dodávat objednaný produkt nebo uvede na trh novou verzi produktu, popřípadě výrazným způsobem změní cenu produktu.
 2. Prodávající je oprávněn od smlouvy odstoupit také v případě nedostupnosti zboží, výrazné změny nákupní ceny zboží nebo v případě zjevné chyby v ceně zboží (tj. ceny zjevně jiné než je cena pro tento typ/druh zboží obvyklá). Za zjevnou chybu v ceně zboží je považováno například mylné uvedení prvních tří číslic namísto čtyř, a jiné zjevné chyby v psaní. V případě, že tato situace nastane, prodávající bude neprodleně kontaktovat kupujícího za účelem dohody o dalším postupu. V případě, že kupující zaplatil již část nebo celou kupní cenu, bude mu tato částka převedena zpět na jeho účet nebo adresu v nejkratším možném termínu.
 3. Právo na odstoupení Kupujícího od smlouvy se řídí příslušnými ustanoveními Občanského zákoníku.

Čl. VI
PRÁVA Z VADNÉHO PLNĚNÍ

 1. Práva a povinnosti smluvních stran ohledně práv z vadného plnění a postupu v případě reklamace zboží se řídí Reklamačním řádem prodávajícího dostupného níže a příslušnými obecně závaznými předpisy.
 2. Prodávající neručí za vady vzniklé nesprávným používáním výrobku nebo jeho neodbornou montáží.
 3. Jakost při převzetí zboží
  Prodávající odpovídá kupujícímu, že věc při převzetí nemá vady. Zejména prodávající odpovídá kupujícímu, že v době, kdy kupující věc převzal,
 • má věc vlastnosti, které si strany ujednaly, a chybí-li ujednání, takové vlastnosti, které prodávající   nebo výrobce popsal nebo které kupující očekával s ohledem na povahu zboží a na základě reklamy jimi prováděné,
 • se věc hodí k účelu, který pro její použití prodávající uvádí nebo ke kterému se věc tohoto druhu obvykle používá,
 • věc odpovídá jakostí nebo provedením smluvenému vzorku nebo předloze, byla-li jakost nebo provedení určeno podle smluveného vzorku nebo předlohy,
 • je věc v odpovídajícím množství, míře nebo hmotnosti a věc vyhovuje požadavkům právních předpisů.

Čl. VII
OCHRANA OSOBNÍCH ÚDAJŮ

 1. Všechny osobní údaje jsou uchovány v souladu s platnými zákony České republiky, zejména se zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, v platném a účinném znění.
 2. Údaje o nákupech a chování zákazníků budou využity pouze pro zákonné potřeby provozovatele serveru.
 3. Prodávající shromažďuje se souhlasem zákazníků osobní údaje zákazníků, a to jméno, adresu, telefon a emailové spojení. Tyto údaje slouží především pro usnadnění objednávek zákazníků v budoucnu.
 4. Kupující akceptováním těchto obchodních podmínek dává prodávajícímu svůj souhlas ke shromažďování a zpracování těchto osobních údajů pro účely splnění předmětu uzavírané kupní smlouvy a využití pro marketingové účely prodávajícího (zejm. pro zasílání obchodních sdělení, telemarketing, sms), a to až do doby jeho písemného vyjádření nesouhlasu s tímto zpracováním zaslaným elektronicky na adresu [email protected], nebo písemně na adresu CARELLI NÁBYTEK SPOL. S.R.O., Vrbenská 2044/6, 370 06 České Budějovice.
 5. Svůj souhlas s uchováváním a zpracováváním osobních údajů nebo se zasíláním obchodních sdělení může zákazník kdykoliv odvolat, a to elektronicky na adresu [email protected], telefonicky nebo písemně na adresu CARELLI NÁBYTEK SPOL. S.R.O., Vrbenská 2044/6, 370 06 České Budějovice.
 6. Prodávající prohlašuje, že veškeré osobní údaje uvedené kupujícím v objednávkovém formuláři jsou důvěrné, budou použity pouze k uskutečnění plnění smlouvy s kupujícím a marketingových akcí prodávajícího a nebudou jinak zveřejněny, poskytnuty třetí osobě apod. s výjimkou situace související s distribucí či platebním stykem týkajícího se objednaného zboží (sdělení jména a adresy dodání přepravci za účelem bezproblémového doručení zásilky).
 7. Prodávající se zavazuje postupovat tak, aby subjekt údajů neutrpěl újmu na svých právech, zejména na právu na zachování lidské důstojnosti, a také dbá na ochranu před neoprávněným zasahováním do soukromého a osobního života subjektu údajů.
 8. Kupující má právo přístupu ke svým osobním údajům a právo na jejich opravu způsobem stanoveným těmito podmínkami včetně práva požadovat vysvětlení a odstranění závadného stavu a dalších zákonných práv k těmto údajům.
 9. Údaje, které prodávající o zákazníkovi uchovává a zpracovává, může zákazník změnit na základě požadavku zaslaného elektronicky na adresu [email protected] nebo písemně na adresu CARELLI NÁBYTEK SPOL. S.R.O., Vrbenská 2044/6, 370 06 České Budějovice.
 10. Jednotlivé smlouvy jsou po svém uzavření provozovatelem archivovány, a to ve formě elektronické a jsou přístupné pouze provozovateli obchodu.

Čl. VIII
MIMOSOUDNÍ ŘEŠENÍ SPOTŘEBITELSKÝCH SPORŮ

   1. Platforma ADR
Kupující má právo na mimosoudní řešení sporů z kupní smlouvy prostřednictvím České obchodní inspekce jakožto subjektu mimosoudního řešení spotřebitelských sporů. Bližší informace jsou dostupné na webových stránkách České obchodní inspekce www.coi.cz.
   2. Platforma ODR
Kupující má rovněž právo na mimosoudní řešení sporů z kupní smlouvy prostřednictvím ODR platformy. Bližší informace jsou dostupné na webových stránkách http://www.ec.europa.eu/consumers/odr.

Čl. IX
ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

 1. Tyto obchodní podmínky platí ve znění uvedeném na internetových stránkách prodávajícího v den odeslání objednávky kupujícím. Odesláním objednávky kupující bez výhrad přijímá veškerá ustanovení obchodních podmínek a reklamačního řádu a platnou cenu objednaného zboží včetně nákladů na dodání uvedenou v katalogu internetového obchodu, nebylo-li v konkrétním případě dohodnuto jinak.
 2. Veškeré smluvní vztahy vzniklé mezi kupujícím a prodávajícím při uzavření kupní smlouvy dle těchto podmínek se řídí právním řádem České republiky.
 3. Tyto podmínky jsou vyhotoveny pouze v českém jazyce. Kupní smlouva může být uzavřena pouze v českém jazyce.
 4. Tyto obchodní podmínky jsou platné pro všechny kupní smlouvy uzavírané mezi prodávajícím a kupujícím. Smluvní strany se mohou písemně dohodnout na jiných podmínkách. V takovém případě je dohoda smluvních stran nadřazena těmto smluvním podmínkám.
 5. Vyřizování stížností kupujících zajišťuje prodávající prostřednictvím elektronické adresy [email protected]. Informaci o vyřízení stížnosti kupujícího zašle prodávající na elektronickou adresu kupujícího.
 6. Prodávající není ve vztahu ke kupujícímu vázán žádnými kodexy chování ve smyslu ustanovení § 1826 odst. 1 písm. e) občanského zákoníku.
 7. Prodávající je oprávněn k prodeji zboží na základě živnostenského oprávnění. Živnostenskou kontrolu provádí v rámci své působnosti příslušný živnostenský úřad. Dozor nad oblastí ochrany osobních údajů vykonává Úřad pro ochranu osobních údajů. Česká obchodní inspekce vykonává ve vymezeném rozsahu mimo jiné dozor nad dodržováním zákona č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, ve znění pozdějších předpisů.

Platnost Obchodních podmínek a Reklamačního řádu od 19. 9. 2019
Reklamační řád
Prodávající a provozovatel internetového portálu:

CARELLI NÁBYTEK SPOL. S.R.O
Vrbenská 2044/6, 370 06 České Budějovice
IČ: 25231553, DIČ: CZ25231553
Společnost zapsaná v obchodním rejstříku, spis. značka C 16136, vedená u Krajského soudu  v Českých Budějovicích
Odpovědná osoba: Miloš Žemlička
Telefon: +420 777883500-1
E-mail: [email protected]

ÚVODNÍ USTANOVENÍ

 1. Tento Reklamační řád byl zpracován v souladu s ustanovením zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku a zákona č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, ve znění pozdějších předpisů.
 2. Tento Reklamační řád popisuje postup, jakým způsobem přistupovat v případě uplatňování práva kupujícího z vad zboží (dále též „reklamace“) pořízeného od prodávajícího v rámci smluvních vztahů uzavřených mezi prodávajícím a kupujícím při prodeji zboží. S tímto reklamačním řádem má kupující možnost se seznámit před odesláním své objednávky a je na něj dostatečně předem upozorněn.
 3. Ustanovení obchodních podmínek a reklamačního řádu jsou nedílnou součástí kupní smlouvy. Kupující odesláním objednávky stvrzuje, že se před uzavřením kupní smlouvy s těmito obchodními podmínkami, jakož i s reklamačním řádem prodávajícího seznámil a že s nimi bez výhrad souhlasí, a to ve znění platném a účinném v momentě odeslání objednávky.
 4. Zákazníkem je kupující. Vzhledem k platné právní úpravě se rozlišuje kupující, který je spotřebitelem (dále též označovaného jako „kupující - spotřebitel“), tedy ten který při uzavírání a plnění smlouvy nejedná v rámci své obchodní nebo jiné podnikatelské činnosti, a kupující, který spotřebitelem není (dále též označovaného jako „kupující - podnikatel“), tedy ten, který kupuje zboží za účelem svého podnikání. Uvede-li zákazník v objednávce své identifikační číslo, bere na vědomí, že pro něj platí pravidla uvedená v těchto obchodních podmínkách pro kupujícího - podnikatele.
 • Práva a povinnosti smluvních stran ohledně práv z vadného plnění se řídí příslušnými ustanoveními občanského zákoníku.
 • Pokud obecně závaznými předpisy nejsou práva z odpovědnosti za vady uplatněna v reklamační době, resp. v době pro uplatnění práva z vad, stávají se nevymahatelnými.

II.
OBECNÉ PODMÍNKY REKLAMACE

 1. Kontrola stavu zásilky při převzetí zboží
  Ihned při dodání zboží je kupující povinen překontrolovat spolu s dopravcem stav zásilky podle přiloženého přepravního listu, zejména počet balíků a poškození krabice. Kupující je oprávněn odmítnout převzetí zásilky, která není ve shodě s kupní smlouvou tím, že zásilka je např. neúplná nebo poškozená. Převezme-li takto poškozenou zásilku kupující od přepravce, je nezbytné poškození popsat v dodacím listu, příp. v kupní smlouvě a nejpozději do 3 pracovních dnů oznámit tuto skutečnost prodávajícímu elektronicky na emailovou adresu: [email protected]. Pokud tak kupující neučiní, vystavuje se nebezpečí, že mu pozdější reklamace nebude uznána.
 2. Povinnost kupujícího prohlédnout dodané zboží.
  Po převzetí zboží je kupující povinen dodané zboží prohlédnout a zkontrolovat kvalitu dodaného zboží vč.skel a zrcadel, zda je zboží v odpovídajícím barevném provedení a materiálu (upozorňujeme na možnou odchylku barevnosti látky, která se může lišit od vzoru v obvyklé toleranci – tato odchylka není důvodem k reklamaci) a zda nechybí žádná její část v souladu s montážním návodem. Zjistí-li kupující závadu, je povinen nejpozději do 3 pracovních dnů oznámit tuto skutečnost prodávajícímu elektronicky na emailovou adresu: [email protected]. Poškozené zboží nemontujte. V opačném případě může dojít ke znehodnocení zboží a v případě, že kupující odstoupí od smlouvy, může prodávající požadovat po kupujícím náhradu vzniklé škody. Kupující je povinen nahradit zejména náklady související s uvedením zboží do původního stavu a vzniklou škodu na zboží. Úhrada těchto nákladů a škody proběhne tím, že kupní cena, která je prodávajícím v případě odstoupení vrácena, je o tyto náklady a škodu odpovídajícím způsobem snížena.
 3. Záruční list
  Ke každému zboží je přikládána Kupní smlouva nebo faktura, která může sloužit jako záruční list, pokud tento není přiložen (závislé na výrobci). Převzetí zboží stvrzuje zákazník podpisem Kupní smlouvy. Pokud není zboží odebráno osobně, rozumí se převzetím zboží okamžik, kdy zboží přebírá kupující od dopravce.
 4. Podání reklamace
  Kupující může oprávněnou reklamaci podat jednou z následujících možností: 
 • Zasláním na e-mailovou adresu [email protected]
 • Poštou doporučeným psaním na adresu Vrbenská 2044/6, 370 06 České Budějovice
 • Osobním doručením na pobočce.
 1. Podklady pro posouzení reklamace
  Kupující je povinen uvést a dodat:
 • Jméno, příjmení kupujícího,
 • Telefonní kontakt a e-mail kupujícího,
 • Číslo objednávky,
 • Popis závad,
 • Uplatňovaný nárok (návrh řešení),
 • Číslo účtu pro případné vrácení peněžních prostředků,
 • Detailní fotografie poškození,
 • Doložit doklad o vlastnictví zboží (při převzetí zboží je dodána faktura a dodací list).

Za účelem správného popisu závad je kupující povinen při popisu závady uvádět označení jednotlivých součástí zboží dle montážního návodu, v případě, že je ke zboží přiložen.

 1. Povinnost kupujícího poskytnout součinnost
  Kupující se zavazuje v případě reklamace poskytnout součinnost prodávajícímu. V případě dodání nedostatečných podkladů nebo informací pro posouzení reklamace je prodávající povinen bez zbytečného odkladu, kupujícího informovat o nutnosti doložení dalších podkladů nebo informací. V případě, že kupující nedodá požadované podklady, neposkytne součinnost prodávajícímu a prodávající tak nebude schopen reklamaci posoudit ani o ní rozhodnout. Po dobu prodlení kupujícího s dodáním chybějících podkladů neběží prodávajícímu lhůty pro rozhodnutí a vyřízení reklamace stanovené zákonem a tímto reklamačním řádem.
 2. Právo z vadného plnění kupujícímu nenáleží, pokud kupující před převzetím věci věděl, že věc má vadu, anebo pokud kupující vadu sám způsobil.
 3. Nárok na uplatnění odpovědnosti za vady zaniká v následujících případech, kdy vada byla způsobena:
 • neodbornou instalací, zacházením či obsluhou, použitím, které jsou v rozporu s uživatelskou příručkou,
 • používáním zboží v podmínkách, které neodpovídají svými parametry parametrům uvedeným v dokumentaci,
 • zboží bylo poškozeno vnějšími událostmi, jako jsou přírodní živly,
 • zboží bylo poškozeno nadměrným zatěžováním nebo používáním v rozporu s podmínkami uvedenými v dokumentaci.

III.
JAKOST PŘI PŘEVZETÍ ZBOŽÍ

 1. Prodávající odpovídá kupujícímu, že věc při převzetí nemá vady. Zejména prodávající odpovídá kupujícímu, že v době, kdy kupující věc převzal,
 • má věc vlastnosti, které si strany ujednaly, a chybí-li ujednání, takové vlastnosti, které prodávající nebo výrobce popsal nebo které kupující očekával s ohledem na povahu zboží a na základě reklamy jimi prováděné,
 • se věc hodí k účelu, který pro její použití prodávající uvádí nebo ke kterému se věc tohoto druhu obvykle používá,
 • věc odpovídá jakostí nebo provedením smluvenému vzorku nebo předloze, byla-li jakost nebo provedení určeno podle smluveného vzorku nebo předlohy,
 • je věc v odpovídajícím množství, míře nebo hmotnosti a věc vyhovuje požadavkům právních předpisů.

IV.
UPLATNĚNÍ REKLAMACE KUPUJÍCÍM - SPOTŘEBITELEM

 1. Lhůty pro uplatnění reklamace

  Kupující – spotřebitel je oprávněn uplatnit právo z vady (zboží reklamovat) v době 24 měsíců od převzetí zboží, není-li uvedeno jinak. To se však netýká:
 • u věci prodávané za nižší cenu na vadu, pro kterou byla nižší cena ujednána;
 • na opotřebení věci způsobené jejím obvyklým užíváním;
 • u použité věci na vadu odpovídající míře používání nebo opotřebení, kterou věc měla při převzetí kupujícím; nebo vyplývá-li to z povahy věci.


Lhůta pro uplatnění práva z vady (reklamace) začíná běžet převzetím zboží kupujícím. Skládá-li se zboží z více částí, které jsou dodávány postupně, lhůta začíná běžet ode dne převzetí poslední dodávky zboží.

Vada se objeví v průběhu šesti měsíců od převzetí

Projeví-li se vada v průběhu šesti měsíců od převzetí, má se za to, že věc byla vadná již při převzetí. V takovém případě nemusí kupující – spotřebitel prokazovat, že vada zboží existovala již v okamžiku koupě.

Vada se objeví po uplynutí šesti měsíců od převzetí

Projeví-li se vada po uplynutí lhůty šesti měsíců, je na kupujícím - spotřebiteli, aby prokázal, že vada zboží existovala již v okamžiku koupě. 

 1. Nároky z vad
  Nemá-li věc vlastnosti uvedené v čl. III. tohoto Reklamačního řádu, může kupující – spotřebitel požadovat
 • dodání nové věci bez vad, pokud to není vzhledem k povaze vady nepřiměřené, pokud se vada týká pouze součásti věci, může kupující – spotřebitel požadovat jen výměnu součásti
 • není-li to možné, může kupující – spotřebitel odstoupit od smlouvy
 • je-li to však vzhledem k povaze vady neúměrné, zejména lze-li vadu odstranit bez zbytečného odkladu, má kupující – spotřebitel právo na bezplatné odstranění vady.


Přiměřená sleva

Neodstoupí-li kupující – spotřebitel od smlouvy nebo neuplatní-li právo na dodání nové věci bez vad, na výměnu její součásti nebo na opravu věci, může požadovat přiměřenou slevu. Kupující – spotřebitel má právo na přiměřenou slevu i v případě, že mu prodávající nemůže dodat novou věc bez vad, vyměnit její součást nebo věc opravit, jakož i v případě, že prodávající nezjedná nápravu v přiměřené době nebo že by zjednání nápravy kupujícímu – spotřebiteli působilo značné obtíže.

Opakovaný výskyt vady a větší počet vad 

Právo na dodání nové věci, nebo výměnu součásti má kupující – spotřebitel i v případě odstranitelné vady, pokud nemůže věc řádně užívat pro opakovaný výskyt vady po opravě nebo pro větší počet vad. V takovém případě má kupující – spotřebitel i právo od smlouvy odstoupit.

 1. Postup při reklamaci

  Kupující - spotřebitel doručí na vlastní náklady i riziko reklamovaný výrobek na adresu U Elektry 974/1c,190 00 Praha.
  Zboží musí být v úplném stavu. Je vhodné zboží zasílat v originálním obalu nebo vyhovujícím přepravním obalu, protože prodávající neručí za případné mechanické poškození před přijetím zboží. Ke každé položce je kupující – spotřebitel povinen prokázat, že zboží bylo zakoupeno u prodejce a uvést přesný popis závad a četnost výskytu.

  Písemné potvrzení o uplatnění reklamace 

  Uplatňuje-li kupující – spotřebitel práva z vadného plnění (zboží reklamuje), je prodávající povinen kupujícímu – spotřebiteli vydat bez zbytečného odkladu poté, kdy kupující – spotřebitel uplatnil právo z vadného plnění, písemné potvrzení o tom, kdy kupující – spotřebitel právo uplatnil, co je obsahem reklamace a jaký způsob vyřízení reklamace kupující – spotřebitel požaduje.

  Lhůta pro vyřízení reklamace

  Je-li kupující – spotřebitel, reklamace bude vyřízena bez zbytečného odkladu, nejpozději do 30 dnů ode dne uplatnění reklamace kupujícím - spotřebitelem, pokud se prodávající s kupujícím – spotřebitelem nedohodnou na delší lhůtě. V případě, že kupující – spotřebitel nebude poskytovat prodávajícímu součinnost dle čl. II. odst. 6 tohoto Reklamačního řádu, po dobu prodlení kupujícího s dodáním chybějících podkladů pro posouzení reklamace neběží prodávajícímu lhůty pro rozhodnutí a vyřízení reklamace stanovené zákonem a tímto Reklamačním řádem.

  Vyřízení reklamace

  Reklamace je za vyřízenou považována okamžikem, kdy o této skutečnosti prodávající informuje kupujícího – spotřebitele telefonicky, SMS nebo na e-mail kupujícího – spotřebitele uvedený při uplatnění reklamace. Kupující – spotřebitel má povinnost si zboží vyzvednout. V opačném případě je prodávající oprávněn si účtovat poplatek za uskladnění. Při výdeji zboží po vyřízení reklamace je kupující – spotřebitel povinen předložit doklad, na základě kterého byla věc přijata do reklamace a musí prokázat svoji totožnost platným dokladem totožnosti. Prodávající je povinen vydat kupujícímu – spotřebiteli potvrzení o datu a způsobu vyřízení reklamace, včetně potvrzení o provedení opravy a době jejího trvání, případně písemné odůvodnění zamítnutí reklamace.

Náklady reklamace

Bude-li reklamace uznána, má kupující – spotřebitel právo na náhradu nákladů spojených s uplatněním reklamace (např. náklady na poštovné, dopravu) v nutné výši. Lze proplatit pouze náklady v přiměřené výši vzhledem k povaze zboží (např. náklady za poštovné, nikoliv za taxi službu). O proplacení nákladů je nutné žádat bez zbytečného odkladu, nejdéle však do 1 měsíce od vyřízení reklamace. Bude-li reklamace zamítnuta, nese náklady na uplatnění reklamace (např. náklady na poštovné, dopravu) kupující – spotřebitel sám.

 1. Ustanovení tohoto článku se nepoužije pro kupujícího – podnikatele.

V.
UPLATNĚNÍ REKLAMACE KUPUJÍCÍM - PODNIKATELEM

 1. Lhůty pro uplatnění reklamace

  Kupující – podnikatel je oprávněn uplatnit právo z vady (zboží reklamovat) pouze za předpokladu, že se na reklamační lhůtě obě strany dohodly před uzavřením Kupní smlouvy. I v případě, že reklamační lhůta je předem sjednána, nelze reklamaci uplatňovat:
 • u věci prodávané za nižší cenu na vadu, pro kterou byla nižší cena ujednána;
 • na opotřebení věci způsobené jejím obvyklým užíváním;
 • u použité věci na vadu odpovídající míře používání nebo opotřebení, kterou věc měla při převzetí kupujícím; nebo vyplývá-li to z povahy věci.


Lhůta pro uplatnění reklamace, pokud byla před uzavřením Kupní smlouvy sjednána, začíná běžet převzetím zboží kupujícím. Skládá-li se zboží z více částí, které jsou dodávány postupně, lhůta začíná běžet ode dne převzetí poslední dodávky zboží.

 1. Projeví-li se vada v průběhu lhůty, pokud byla před uzavřením Kupní smlouvy sjednána, pro uplatnění reklamace pro kupujícího – podnikatele, je na kupujícím - podnikateli, aby prokázal, že vada zboží existovala již při převzetí zboží.
 2. Nároky z vad
  Nemá-li věc vlastnosti uvedené v čl. III. tohoto Reklamačního řádu, může kupující – podnikatel požadovat
 • dodání nové věci bez vad, pokud to není vzhledem k povaze vady nepřiměřené, pokud se vada týká pouze součásti věci, může kupující – podnikatel požadovat jen výměnu součásti
 • bezplatné odstranění vady.
 1. Postup při reklamaci
  Kupující - podnikatel doručí na vlastní náklady i riziko reklamovaný výrobek na adresu U Elektry 974/1c,190 00 Praha.
  Zboží musí být v úplném stavu. Je vhodné zboží zasílat v originálním obalu nebo vyhovujícím přepravním obalu, protože prodávající neručí za případné mechanické poškození před přijetím zboží. Ke každé položce je kupující – podnikatel povinen prokázat, že zboží bylo zakoupeno u prodejce a uvést přesný popis závad a četnost výskytu.

  Je-li kupující – podnikatel, reklamace včetně vady bude vyřízena bez zbytečného odkladu, nejpozději do 90 dnů ode dne uplatnění reklamace kupujícím - podnikatelem, pokud se prodávající s kupujícím – podnikatelem nedohodnou na jiné lhůtě.

  Reklamace je za vyřízenou považována okamžikem, kdy o této skutečnosti prodávající informuje kupujícího – podnikatele telefonicky, SMS nebo na e-mail kupujícího – podnikatele uvedený při uplatnění reklamace. Kupující – podnikatel má povinnost si zboží vyzvednout. V opačném případě je prodávající oprávněn si účtovat poplatek za uskladnění. Při výdeji zboží po vyřízení reklamace je kupující – podnikatel povinen předložit doklad, na základě kterého byla věc přijata do reklamace a musí prokázat svoji totožnost platným dokladem totožnosti.

  Náklady na uplatnění reklamace (např. náklady na poštovné, dopravu) nese kupující – podnikatel sám.